25 Led

Zásady zpracování osobních údajů

I.

Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je web www.najadranu.cz (dále jen: „správce“), s kontaktními údaji: Špacarova 13 D, Žaborič, Chorvatsko.

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Zpracovávané osobní údaje

My a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 1. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 2. další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

III.

Původ osobních údajů

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o tzv. jiné elektronické údaje:

 • cookies
 • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
 • IP adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • vyhledávací dotazy;
 • kód odpovědi http a https;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

IV.

Důvod zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací
 • Zasílání obchodních a marketingových sdělení a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
 • Zlepšování kvality našich služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních právních povinností

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 • Plnění smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení
 • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím našich webových stránek učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

V.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • do doby, než nám vy sami elektronickou cestou výslovně nesdělíte, že nadále nechcete, abychom vaše údaje zpracovávali;
 • po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let);
 • po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od poslední objednávky).

VI.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů:

 • Poskytovatelé účetního a daňového poradenství
  • Poskytovatelé IT služeb a hostingu
  • Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek
  • Poskytovatelé analytických služeb
  • Poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
  • Poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet)
  • Poskytovatelé právních služeb, advokáti
  • Poskytovatelé tiskových a poštovních služeb
  • Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat a posílat personalizovaný obsah a reklamu

VII.

Poskytování osobních údajů do zahraničí

Správce může předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci například v případech:

 • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí
  • Poskytovatelé IT služeb a hostingu, vč. cloudových služeb
  • Poskytovatelé mailingových služeb

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Tvoříme profily z Vašich osobních údajů za účelem rozboru či předvídání Vašich preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu (typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnu oslovit s nabídkou ušitou právě jim na míru).

X.

Vaše práva

Při realizaci vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny na webu www.najadranu.cz. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých na základě Vašeho souhlasu máte právo kdykoliv odvolat.

XI.

Cookies a Google Analytics

Zpracovávané soubory Cookies lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
 • analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky.

Správce k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků na webu najadranu.cz používá Google Analytics. mohou soubory cookie zakázat nebo jednotlivé soubory cookie vymazat.

XII.

Závěrečná ustanovení

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

Share This